CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

5/13/2019 3:39:49 PM

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

TRƯỜNG THCS ĐỒNG LÊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    /KH-THCS

Đồng Lê, ngày   tháng 08 năm 2015

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG
GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 
VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

         

Thực hiện Kế hoạch số 610/KH-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 29/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH TW Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT;

Thực hiện Kế hoạch số 306/KH-GD&ĐT ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa về kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo 5 năm giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2016;

Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020;

Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2010-2015, trường THCS Đồng Lê xây dựng Kế hoạch Chiến lược phát triển giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2025 như sau:

1. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG:

Trường THCS Đồng Lê được thành lập năm 1996, qua 15 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều khó khăn và thử thách. Song, nhờ có sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Sở GD&ĐT Quảng Bình, Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa; Hội đồng giáo dục thị trấn Đồng Lê; sự đồng thuận và vào cuộc của các bậc CMHS cùng với ý chí quyết tâm, đoàn kết phấn đấu, nỗ lực vươn lên của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã phát triển toàn diện về mọi mặt.

Hiện tại nhà trường đang trong thời gian duy trì củng cố kết quả trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2013-2018 và củng cố các tiêu chí tiêu chuẩn đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng mức độ 2. Đây là sự khẳng định về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường trong những năm vừa qua, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng để nhà trường xây dựng chiến lược phát triển trong giai đoạn sau, với mục tiêu tiếp tục củng cố vững chắc tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu đạt cấp độ 3 về kiểm định chất lượng trong năm học 2018 – 2019.

         Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2025 nhằm định hướng phát triển, xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường. Đây chính là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và chương trình hành động của tập thể CB-GV-NV cũng như các thế hệ học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Đồng Lê là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của BCH Trung ương đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

1.1  Môi trường bên trong:

1.1.1 Điểm mạnh.

1.1.1.1 Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên:

          - Tổng số CB-GV-NV: 30 người; Trong đó: CBQL: 02, GV: 23, Nhân viên: 05.

- Trình độ chuyên môn: 30/30 đạt chuẩn, tỷ lệ 100%, trong đó có 25/30 đào tạo trên chuẩn, tỷ lệ 83,3%.

- Trường có 12 lớp, tỷ lệ giáo viên trên lớp: 1,9 giáo viên/lớp

- Số đảng viên: 28/30 tỷ lệ 93,3%

         - Hiệu trưởng nhà trường có nhiều năm làm công tác quản lý (2001-2015), công tác tại trường từ 01/2012 trong 4 năm qua đã có những thành công bước đầu trong công tác quản lý, có nhiều cố gắng đầu tư, sáng tạo trong công việc. Phó hiệu trưởng là một giáo viên của của trường được bổ nhiệm tại chỗ, am hiểu thực tế, ham học hỏi, làm việc nghiêm túc.

Công tác tổ chức quản lý của lãnh đạo nhà trường: Ban lãnh đạo nhà trường là những tập thể, cá nhân nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm cao, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Tích cực trong công tác tham mưu với các cấp, các ngành để từng bước xây dựng CSVC nhà trường theo mục tiêu: Kiên cố hóa, chuẩn hóa nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu chính trị hàng năm của đơn vị. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức, triển khai, kiểm tra đánh giá sâu sát. Được sự tin tưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và các lực lượng thị trấn Đồng Lê hội.

          - Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên: nhiệt tình, đoàn kết và biết chia sẻ trách nhiệm, hợp tác gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển. Có lực lượng giáo viên cốt cán được khẳng định về chuyên môn nghiệp vụ ở cấp huyện và tỉnh, được phụ huynh  học sinh tín nhiệm.

1.1.1.2 Về chất lượng học sinh: 

*Chất lượng hạnh kiểm:

Năm học

HS

Tốt

 Khá

TB

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

2010-2011

389

280

72

80

20,6

24

6,2

5

1,3

 

 

2011-2012

356

255

71,8

85

23,9

14

3,9

1

0,3

 

 

2012-2013

340

261

76,8

65

19,1

13

3,8

1

0,3

 

 

2013-2014

347

255

73,5

81

23,3

10

2,9

1

0,3

 

 

2014-2015

365

283

77.5

76

20.8

6

1.6

0

0

 

 

 

* Chất lượng Học lực:

Năm học

HS

Tốt

 Khá

TB

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

2010-2011

389

60

15,4

140

36,6

177

45,5

12

3,1

 

 

2011-2012

356

56

15,8

138

38,8

150

42,3

12

3,4

 

 

2012-2013

340

70

20,6

120

35,3

144

42.4

6

1.8

 

 

2013-2014

347

69

19,9

144

41,5

124

35,7

10

2,9

 

 

2014-2015

365

78

21.4

155

42.5

122

33.4

10

2.74

 

 

 

* Chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu

Năm học

Cấp huyện

Cấp tỉnh

Cấp quốc gia

2010-2011

34

06

 

2011-2012

35

06

 

2012-2013

35

09

1 (Giải 3 Cầu lông)

2013-2014

59

10

KK Tiếng Anh

2014-2015

61

3

 

1.1.1.3 Về cơ sở vật chất:

          - Khối phòng học:

+ Có 12 phòng/12 lớp, nhà 2 tầng kiên cố;

+ Có 04 phòng học bộ môn được sử dụng để dạy các tiết học có tiến hành thí nghiệm, thực hành các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học; Ngoài ra còn có phòng dạy Âm nhạc (xa khối phòng học lý thuyết), có 01 phòng học đa năng có màn hình tương tác thông minh.

- Khối phòng phục vụ học tập:

+ 02 Phòng bố trí phòng Thư viện nhà  kiên cố có diện tích 96 mét vuông;

+ 01 Phòng truyền thống  nhà  kiên cố rộng 48 mét vuông;

+ 01 Phòng Đoàn đội bán kiên cố rộng  48 mét vuông;

+ 02 Phòng Đồ dùng bán kiên cố rộng  48 mét vuông;

-         Khối phòng Hành chính quản trị

+ 01 Phòng hiệu trưởng  bán kiên cố rộng 18 mét vuông;

+ 01 Phòng phó hiệu trưởng bán kiên cố rộng 18 mét vuông;

+ 01 Phòng Văn phòng (kế toán &Văn thư) 18 mét vuông;

+ 01 Phòng Hội đồng giáo viên bán kiên cố rộng 54 mét vuông;

+ 01 Phòng Y tế bán kiên cố rộng 18 mét vuông;

+ 01 Phòng thường trực bán kiên cố rộng  9 mét vuông;

-         Khu vệ sinh, Nhà để xe:

+ Có 2 khu vệ sinh dành cho học sinh nam và học sinh nữ; có 2 khu vệ sinh dành cho giáo viên nam và giáo viên nữ.

+ Có 01 nhà xe diện tích 200 mét vuông dành cho học sinh; có nhà xe dành cho giáo viên và khách liên hệ công tác;

-         Khu dân chơi bãi tập:

+ Khu sân chơi rộng 2000 mét vuông có cây xanh bóng mát che phủ, khu bãi tập rộng 1000 mét vuông;

-        Khối phục vụ: Có nhà công vụ cho giáo viên 5 phòng x 18 m2/phòng;

-        Có hệ thống dẫn nước sinh hoạt của Nhà máy cấp nước Đồng Lê.

-        Có hợp đồng với Điện lực cung cấp điện 24/24; hợp đồng Môi trường đô thị xử lý rác sinh hoạt.

 1.1.2 Điểm hạn chế:

          - Tổ chức quản lý của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng:

          + Tính sáng tạo chưa cao, đôi khi thiếu quyết liệt trong công tác điều hành.     

          + Chưa bồi dưỡng được nhiều giáo viến có tay nghề cao để đáp ứng với yêu cầu thực tế nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, phân công tác còn có những bất cập do cơ cấu đội ngũ, năng lực của một số giáo viên.

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên: Một số ít giáo viên tiếp cận và ứng dụng CNTT còn hạn chế; chất lượng đội ngũ chưa thực sự đều tay, còn một số ít giáo viên - nhân viên chưa thực sự say sưa tâm huyết trong công việc; số lượng giáo viên mũi nhọn còn mỏng.

          - Chất lượng học sinh: Tỷ lệ học sinh các lớp đầu cấp bị hổng kiến thức còn tương đối cao; một số học sinh còn ham chơi, lười học.

          - Cơ sở vật chất: Tuy đã cơ bản đáp ứng được so với hoạt động hiện tại, song chưa đảm bảo chất lượng cao; hệ thống phòng làm việc cho các bộ phận chức năng còn thiếu; khu bãi tập chưa được cải tạo nhiều, thiếu thiết bị hoạt động chung, nhà trường chưa có nhà đa năng phục vụ cho các hoạt động giáo dục…

1.2. Thời cơ:

          - Được sự quan tâm của các cấp Uỷ đảng, chính quyền địa phương; sự đồng thuận vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn trong việc giáo dục thể hệ trẻ.

          - Được phụ huynh và học sinh tín nhiệm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để tổ chức hoạt động giáo dục học sinh.

          - Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhiệt tình, trách nhiệm, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm khá tốt.

1.3. Thách thức:

          - Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS trên địa bàn thị trấn Đồng Lê sự đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và của thị trấn Đồng Lê hội trong thời kỳ hội nhập.

          - Khả năng sáng tạo và ứng dụng CNTT, trình độ Ngoại ngữ của CB-GV-NV còn hạn chế, đặc biệt là giáo viên có tuổi.

- Sự cạnh tranh lành mạnh của các trường THCS lân cận gần địa bàn.

- Cơ sở vật chất - thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới của giáo dục.

- Ảnh hưởng của mặt trái cơ chế kinh tế thị trường tác động không nhỏ đến môi trường giáo dục, nhiều hành quán, dịch vụ trò chơi mở ra và thu hút người chơi mà đối tượng nhắm vào là học sinh trung học.

 1.4. Xác định các vấn đề ưu tiên:

          - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

    - Tích cực đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo, phát triển năng lực của mỗi học sinh; đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy - học và quản lý; tăng cường các tổ chức hoạt động tập thể, giáo dục kỹ năng sống trong chương trình giáo dục trải nghiệm sáng tạo. 

- Xây dựng, nâng cấp CSVC theo hướng hiện đại hoá với quy hoach hợp lý và mua sắm mới trang thiết bị hiện đại để đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Cải tạo cảnh quan nhà trường khang trang - sạch - đẹp, tạo dựng môi trường an toàn và thân thiện.

          - Thực hiện đánh giá các hoạt động của nhà trường về công tác quản lý và giảng dạy theo bộ tiêu chuẩn đã quy định, có giải pháp định hướng thúc đẩy thông qua kiểm tra, đánh giá, tổng kết.

2. SỨ MỆNH, CÁC GIÁ TRỊ CỐT  LÕI  VÀ TẦM NHÌN:

2.1 Sứ mệnh:

           Tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, an toàn, nền nếp - kỷ cương, đề cao chất lượng giáo dục toàn diện, để mỗi học sinh đều có cơ hội học tập, rèn luyện, phát triển hết tiềm năng, phát triển tài năng của mình.

2.2 Các giá trị cốt lõi:   

Nhà trường tạo dựng cho các em học sinh có được những giá trị

- Tình yêu thương

- Sống trách nhiệm;

- Tính trung thực;

- Tự học, sáng tạo;

- Khát vọng vươn lên, hội nhập toàn cầu;

2.3 Tầm nhìn:

 Là một trong những trường có bề dày truyền thống về chất lượng giáo dục ổn định, đạt chuẩn quốc gia, nhiều năm liền là tập thể lao động tiên tiến. Nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới trở thành một trong những đơn vị có chất lượng giáo dục cao. Đây là cơ sở thuận lợi để nhà trường có định hướng trong việc xây dựng nhà trường thành đơn vị giáo dục xuất sắc.

Trong giai đoạn 2015 - 2020 duy trì ổn định về quy mô, chất lượng giáo dục; dần từng bước cải thiện môi trường giáo dục, nâng cao hiệu quả để đến 2025 trở thành đơn vị có phong trào giáo dục Xuất sắc trên địa bàn huyện Tuyên Hóa.

3. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG:

3.1- Mục tiêu:

3.1.1. Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng nhà trường có uy tín, chất lượng giáo dục cao, phù hợp với mô hình giáo dục hiện đại và  xu thế phát triển của  địa phương, của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong  điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

3.1.2. Các mục tiêu cụ thể:

- Mục tiêu ngắn hạn: Duy trì và nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia, khẳng định chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi, giáo viên giỏi, xây dựng nhà trường đứng đầu các trường THCS trên địa bàn của huyện.

- Mục tiêu trung hạn: Duy trì bền vững, nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đến năm 2018 tiếp tục được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm lần III; đạt cấp độ 3 về kiểm định chất lượng giáo dục.

- Mục tiêu dài hạn: Đến năm 2025, phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

+ Chất lượng giáo dục được khẳng định trường có chất lượng cao của huyện Tuyên Hóa. Đạt tập thể lao động xuất sắc hằng năm.

+ Phấn đấu đạt phổ cập giáo dục THCS mức 3 vào năm 2017 theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về việc phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

+ Duy trì đạt trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2013-2018 và những năm sau.

+ Có quy mô ổn định và phát triển. Duy trì cấp độ 3 kiểm định CLGD.

3.2- Chỉ tiêu:

3.2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

- Đến năm 2020 cán bộ quản lý đạt chuẩn hệ đào tạo quản lý giáo dục theo chương trình của các cấp, có kỹ năng thành thạo về ứng dụng CNTT, ngoại ngữ, tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới trong quản lý.

- Phấn đấu đến năm 2020 có trên  85% CB-GV-NV được đánh giá khá-giỏi về chuyên môn từ cấp trường trở lên, trong đó có 50% đạt giỏi cấp huyện và cấp tỉnh.

          - 100% giáo viên sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm ứng dụng trong giảng dạy và công tác. Có trên 80% trở lên số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin, giáo án điện tử.

          - 100% các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn đạt trình độ đại học trở lên.

- 100% nhân viên đạt chuẩn đào tạo từ Cao đẳng trở lên; có kỹ năng sử dụng thành thạo máy móc, phương tiện CNTT đáp ứng ngày càng cao yêu cầu công tác, tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới trong công tác.

3.2.2. Học sinh:

- Qui mô: 

          + Phát triển lớp học: Ổn định 12 lớp

         + Học sinh: Từ 380 đến 420 học sinh.

- Kế hoạch huy động: Hàng năm huy động 100% số học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học trên địa bàn vào lớp 6; Đảm bảo duy trì sĩ số từ 99% trở lên.

          - Chất lượng học tập:

          + Trên 60% học lực khá, giỏi (20% trở lên học lực giỏi).

          + Tỷ lệ học sinh có học lực yếu < 5% ; không có học sinh kém.

          + Tỷ lệ TN THCS hàng năm đạt 100%.

          + Thi học sinh giỏi: Tham gia tất cả các cuộc thi cấp huyện, trên 60% học sinh tham gia đạt giải; có học sinh đạt giải cấp tỉnh ở các lĩnh vực.

+ Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường THPT, THCN đạt: 95% trở lên.

                   - Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống:

                   + Chất lượng đạo đức: 98% hạnh kiểm khá, tốt.

         + 100% đạt yêu cầu trở lên về kiểm tra thể lực theo chuẩn của Bộ GD&ĐT.
         + Học sinh cuối cấp đạt yêu cầu thực hành 1 nghề để hòa nhập vào cuộc sống lao động.

          + Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, xây dựng nếp sống, môi trường làm việc văn hóa, văn minh, lành mạnh; tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

3.2.3. Cơ sở vật chất:

          - Sữa chữa nhà kiên cố 10 phòng học xây dựng từ năm 1997;

- Xây mới hệ thống nhà hiệu bộ và phòng học bộ môn;

- Cải tạo khuôn viên nhà trường đảm bảo môi trường sư phạm “xanh -sạch -đẹp”, giữ vững kết quả xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

          - Cải tạo sân tập thể dục đáp ứng yêu cầu giáo dục thể chất cho học sinh.

          - Trang bị bàn ghế thiết bị bên trong theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa;

          - Phấn đấu đạt thư viện Xuất sắc trong năm học 2017-2018.

3.2.4.Chỉ tiêu thi đua:

- Nhà trường: duy trì giữ vững danh hiệu tập thể Xuất sắc; duy trì danh hiệu đơn vị văn hóa cấp huyện.

- Chi bộ: Đạt Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ trong sạch vững mạnh hàng năm.

- Các tổ chức: Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội đạt Vững mạnh xuất sắc.

- Hàng năm có từ 75% CB-GV-NV đạt danh hiệu lao động Tiên tiến trở lên, trong đó có 15% đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở trở lên.

3.3 Phương châm hành động :

“Chất lượng giáo dục là uy tín, danh dự của nhà trường”.

" Môi trường giáo dục là cốt lõi củng cố vị thế nhà trường".

4. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trên là "Chiến lược phát triển trường THCS Đồng Lê giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2025". Nhà trường sẽ xây dựng lộ trình, cụ thể hóa thành chương trình hành động, sát hợp với tình hình thực tế của nhà trường, của địa phương và yêu cầu phát triển của ngành, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của các cấp đã đề ra./.

* Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (B/c và đề nghị phê duyệt);
-
Website của nhà trường;
- P.HT, Các tổ CM, tổ VP;
- Lưu: VP.
 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phạm Đăng Khoa

Những tệp tin đính kèm:

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 3484

Lượt truy cập: 416144 lần

Đang online: 2 người