Vóc dáng trường Trung học cơ sở Đồng Lê sau hai mươi năm thành lập và phát triển

12/13/2016 10:26:05 AM

Từ chổ chỉ có mấy phòng học tranh tre, nứa lá ngày nào, hiện nay trường đã được nâng cấp, hoàn thiện khang trang với đầy đủ phòng học, văn phòng hội đồng, các phòng chức năng, phòng học bộ môn với trang thiết bị cơ bản đáp ứng điều kiện dạy học. Hai mươi năm qua từ mái trường này, nhiều học sinh lớn lên trở thành những công dân có ích cho Tổ quốc, nhiều em là học sinh xuất sắc trong các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài nước.

Vóc dáng trường Trung hc cơ s Đng Lê sau hai mươi năm thành lp và phát trin       

Kính thưa quý v đi biu;

Kính thưa các đ/c trong cp y, BGH, BCH công đoàn, chi đoàn và các thầy cô giáo;

Năm hc 2016-2017 trường THCS Đng Lê gn lin s kin quan trng có tính lch s đó là Trường tri qua 20 năm ra đi và phát trin.   

IMG_6582.JPG

Bui ban đu mt bng được giao là phn đt khu ni trú trường Cp III; sau khi gii to  mô đi đt còn nguyên v ban sơ ca to hóa. Thy trò bt tay san lp mt bng, cùng vi ph huynh tháo d, dng lp các dãy nhà hc tm mái tranh vách đt. Đi ngũ gm có 38 cán b giáo viên, Ban giám hiu đu tiên có 2 người, thy Đoàn Phúc Minh hiu trưởng, thy Đoàn Xuân Hùng phó hiu trưởng. Giáo viên được điu chuyn giáo viên THCS t trường cp 2+3 Đng Lê, s còn li được điu đng các giáo viên có trình đ Đi hc, Cao đng, giáo viên có b dày kinh nghim t các trường trong huyn tp trung v xây dng trường trng đim, cht lượng cao. Năm hc đu tiên  trường có 19 lp, 790 hc sinh.

Năm 1999 xã Lê Hóa được chia tách thành 3 đơn v hành chính: th trn Đng Lê, xã Lê Hóa và xã Sơn Hóa; trường THCS Lê Hóa cũng tách chia và Trường THCS Đng Lê  mang tên t đây. Vi s quan tâm đc bit ca lãnh đo S Giáo dc Qung Bình, UBND huyn Tuyên Hoá và Phòng Giáo dc & Đào to, sau 10 năm xây dng, năm 2006 Trường THCS Đng Lê được công nhn Trường đt chun Quc gia giai đon 2005-2010, năm 2013 tiếp tc công nhn trường đt Chun quc gia. Trường đánh giá ngoài đt cp đ 2.

IMG_6108.JPGTrong nhng năm qua bng s n lc ca cán b giáo viên cùng vi s quan tâm ch đo ca các cp, ngành, chính quyn đa phương, s ng h nhit tình ca các bc ph huynh. Trường THCS Đng Lê đã không ngng vươn lên, phn đu, xây dng và trưởng thành. Là mt ngôi trường tui đi rt tr nhưng li có b dày thành tích đáng k vi nhng truyn thng tt đp. Nhà trường 11 ln được UBND tnh Qung Bình tng Bng khen và Công nhn tp th Lao đng xut sc; Công đoàn trường 3 ln được Công đoàn Giáo dc Vit Nam tng Bng khen; 3 ln Liên đoàn lao đng tnh Qung Bình tng Bng khen; 5 ln Công đoàn Giáo dc Qung Bình tng Giy khen. Cùng vi nhà trường, Chi b t ngày thành lp đến nay liên tc là chi b trong sch vng mnh, năm 2016 đt TSVM tiêu biu. 100% đng viên Đ tư cách hoàn thành tt nhim v tr lên. Liên đi TNTP H Chí Minh 3 Chi đi được BCH TƯ Đoàn tng Bng khen; 02 ln Tnh đoàn tng Bng khen; 20 năm qua luôn là Liên đi Mnh xut sc. Chi đoàn TNCS H Chí Minh nhiu năm lin là chi đoàn Vng mnh, 01 ln được Trung ương Đoàn tng Bng khen; có nhiu đóng góp cho phong trào tui tr ca quê hương và cho nhà trường. Ngoài ra hàng năm nhà trường và các đoàn th được UBND huyn Tuyên Hoá và các cơ quan qun lý trc tiếp tng nhiu giy khen. Trong nhng năm qua trường đã góp phn đào to, bi dưỡng cho Huyn và Tnh nhà nhiu hc sinh gii các cp. Đi ngũ giáo viên ngày càng được chun hóa và ln mnh không ngng, nhiu thày giáo đã tr thành nhng cán b qun lý, gương mu ca ngành. Không ch dy tt, hc tt: Thy và trò nhà trường còn đt nhiu thành tích cao trong các phong trào văn hóa, văn ngh, th dc th thao do huyn và ngành t chc.

IMG_6097.JPGT ch ch có my phòng hc tranh tre, na lá ngày nào, hin nay trường đã được nâng cp, hoàn thin khang trang vi đy đ phòng hc, văn phòng hi đng, các phòng chc năng, phòng hc b môn vi trang thiết b cơ bn đáp ng điu kin dy hc. Hai mươi năm qua t mái trường này, nhiu hc sinh ln lên tr thành nhng công dân có ích cho T quc, nhiu em là hc sinh xut sc trong các trường Đi hc, Cao đng trong và ngoài nước.

 IMG_4816.JPGĐi ngũ giáo viên trong trường ngày nào, có người li, có người đã ngh hưu. Thế nhưng ngn la truyn thng các anh, các ch đã thp lên, đã cháy nóng trong tim các thế h hôm nay. T hào v truyn thng ca trường, phát huy nhng thành tích đã đt, thy và trò trường THCS Đng Lê nguyn đoàn kết phn đu thi đua đ gi vng anh hiu trường tiên tiến xut sc, trung tâm cht lượng cao.  Và đ nơi đây là t m yêu thương, mái trường kiu mu, đa ch tin cy ca ph huynh, nim t hào ca ngành giáo dc Huyn.

Kính thưa quý v

IMG_5376.JPGTrường THCS Đng Lê hôm nay đang gánh vác trng trách là nhng trường tiên phong thc hin Ngh quyết 29-NQ/TƯ v đi mi căn bn, toàn din Giáo dc Đào to. Mi mt cán b, giáo viên nhà trưởng đu phi nhn thc được Giáo dc đào to được Đng, Nhà nước xếp v trí quc sách hàng đu. Giáo dc phi đi mơí đ thích ng vi yêu cu thi đi. S phát trin kinh tế xã hi ca Vit Nam trong bi cnh hi nhp quc tế vi nhng nh hưởng ca xã hi tri thc và toàn cu hoá to ra nhng cơ hi nhưng đng thi đt ra nhng yêu cu mi đi vi giáo dc trong vic đào to đi ngũ lao đng. Giáo dc đng trước mt th thách là tri thc ca loài người tăng ngày càng nhanh nhưng cũng lc hu ngày càng nhanh. Mt khác th trường lao đng luôn đòi hi ngày càng cao đi ngũ lao đng v năng lc hành đng, kh năng sáng to, linh hot, tính trách nhim, năng lc cng tác làm vic, kh năng gii quyết các vn đ phc hp trong nhng tình hung thay đi. Trong xã hi tri thc, vic phát trin kinh tế - xã hi da vào tri thc. Vì vy giáo dc đóng vai trò then cht trong vic phát trin kinh tế xã hi thông qua vic đào to con người, ch th sáng to và s dng tri thc. Vic gia nhp WTO ca Vit Nam trước hết s làm tăng nhu cu ca th trường lao đng đi vi đi ngũ nhân lc có trình đ cao.

T nhng đòi hi trên đây ca s phát trin kinh tế xã hi trong điu kin toàn cu hoá và xã hi tri thc có th khng đnh rng mô hình giáo dc “hàn lâm kinh vin” đào to ra nhng con người th đng, chy theo bng cp, chú trng vic truyn th nhng kiến thc lý thuyết xa ri thc tin, còn gi là “kiến thc chết” không còn thích hp vi nhng yêu cu mi ca xã hi và th trường lao đng. Giáo dc cn đi mi đ đáp ng được nhng yêu cu ca s phát trin kinh tế, xã hi và th trường lao đng.

Nhng đường li và quan đim ch đo v giáo dc ca nhà nước là nhng đnh hướng quan trng cho vic phát trin và đi mi giáo dc THPT. Đnh hướng mc tiêu giáo dc là đào to con người phát trin toàn din, phát trin nhng phm cht và năng lc đáp ng vi đòi hi ca s phát trin kinh tế và xã hi. Đnh hướng phương thc giáo dc là gn lý thuyết vi thc hành, gn tư duy vi hành đng, gn giáo dc nhà trường vi xã hi và gia đình. Đnh hướng v PPDH là phát huy tính tích cc, t lc và sáng to ca HS. Nhng quan đim ch đo này v giáo dc phù hp vi nhng quan đim hin đi, ph biến và tiến b v khoa hc giáo dc trong phm vi quc tế cũng như phù hp vi nhng yêu cu ca s phát trin kinh tế và xã hi đi vi vic đào to đi ngũ lao đng mi.

Nh nm vng cơ s lý lun, phát hin nhng bt cp hn chế ca PPDH truyn thng, vn dng linh hot các k thut dy hc chuyên môn nhà trường đã ch đo thc hin nghiêm túc, khoa hc, không máy móc rp khuôn vì thế đã có nhiu tiết dy thc s đi mi phương pháp, hc sinh được tham gia hot đng hc, hot đng tri nghim không b b rơi hay “đng bên l mi tiết hc”. Trong quá trình thc hin 2 ln được lãnh đo  chuyên môn SGD đánh giá trin khai đúng hướng và có cht lượng.

Tuy nhiên bước đu thc hin môn hình, nhiều nơi trên địa bàn và toàn quốc nhiều trường do tiếp thu t tp hun không đy đ, vn dng máy móc, làm sai yêu cu nên phn nào làm cho ph huynh, xã hi còn băn khoăn. Trước làn sóng dư lun ca xã hi, chuyên môn nhà trường phân tích nguyên nhân, rà soát thc tế ti đơn v và đã ch đo sâu sát nên không lp li nhng thiếu sót xã hi thiếu đng thun.

            Trong xu thế hi nhp hin nay, nhng yêu cu ca xã hi tăng lên rt nhiu, vic nhà giáo phi t đi mi mình là mt yêu cu thiết yếu. Điu đó đòi hi mi nhà giáo phi có bn lĩnh, va gi được phm cht tt đp ca ngh nghip cao quý va đáp ng được nhu cu ngày càng cao v tri thc, v kiến thc chuyên môn, v nghip v sư phm sao cho phù hp. Đi vi nn kinh tế tri thc hin nay, mi hành vi, thái đ, li nói, vic làm ca nhà giáo đu là tm gương phn ánh nhiu chiu nên chúng tôi hiu và luôn tâm nim cn phi t trau di và nâng cao phm cht năng lc dù điu kin, hoàn cnh nào đ góp phn vào s nghip “trng người” như Ch tch H Chí Minh đã dy:

                        “Vì li ích mười năm trng cây, vì li ích trăm năm trng người         “

            Kính thưa quý v đi biu!

            Kính thưa các v đi biu, vi dưới s lãnh đo ca Đng y, HĐND, UBND huyn th trn Đng Lê, được s quan tâm giúp đ ca các ban ngành, đoàn th, các t chc xã hi,  các bc ph huynh trường THCS Đng Lê tng bước chuyn biến theo hướng phát trin tích cc. Trường lp không ngng đi thay; thy trò cnh quan ngày càng thân thin; giáo dc đo đc hc sinh ngày mt tiến b; cht lượng dy hc tng bước nâng cao. S gii HSG tăng dn qua hàng năm. Trong 4 năm gn đây có 3 hc sinh đt gii trong các kỳ thi HSG cp quc gia.

            Bên cnh s quan tâm ca các cp lãnh đo, s n lc ca đi ngũ trường còn nhn được s đng thun, tin tưởng, h tr các ngun lc tăng trưởng CSVC phc v dy hc.

            Ngoài ra nhà trường còn nhn được s quan tâm ca Hi cu giáo chc, Hi Khuyến hc, các thy cô giáo ca trường đã nghĩ hưu, ca hc sinh các thế h đã ra trường. Thay mt cho thy cô giáo ca trường, chúng tôi xin cm ơn s quan tâm giúp đ ca các cp u Đng, chính quyn, các t chc, các cá nhân đến s nghip giáo dc và thy cô chúng tôi. Nhng tình cm ca qúi v là ngun c vũ to ln cho chúng tôi trong s nghip cao đp và vĩnh cu ca mình. Kính chúc các qúi v đi biu mnh kho, công tác, lao đng thu được nhng kết qu tt đp. Chúc các em hc sinh chăm ngoan, hc gii, rèn luyn, tu dưỡng tt đ dâng kết qu lên chúc mng cho các thy cô trong ngày vui hôm nay và cho tt c mi người. Chúng tôi xin ha vi các cp lãnh đo, các quý bc ph huynh s tiếp tc kế tha và phát huy nhng thành qu đã đt được, n lc vượt khó, sáng to đ hoàn thành tt nhim v mà Đng, Nhà nước và nhân dân tin cy, góp sc đào to thế h tr có phm cht, có năng lc, biết ước mơ, có khát vng đ tiếp bước cha anh dng xây đt nước Vit Nam ngày càng giàu mnh.

                         Xin trân trng kính chào và chân thành cm ơn!

                                                                                    Đng Lê, 19-11-2016

 

         

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 3064

Các Tin đã đăng

  TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG 12/18/2014 3:21:16 PM

Lượt truy cập: 416121 lần

Đang online: 12 người