XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG.

12/2/2017 3:58:56 PM

- Căn cứ Công văn 4612/BGD ĐT-GDTrH ngày 3 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất từ năm học 2017-2018.

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

CỤM CHUYÊN MÔN SỐ 4

 Số: 02/HD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Lê, ngày 2  tháng 12 năm 2017

 HƯỚNG DẪN

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG.

- Căn cứ Công văn 4612/BGD ĐT-GDTrH ngày 3 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất từ năm học 2017-2018.

- Căn cứ Nhiệm vụ trọng tâm bậc học THCS trong hướng dẫn hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018;

Nhằm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, Ban chỉ đạo Chuyên môn cụm trường hướng dẫn các Nhóm môn lựa chọn nội dung sinh hoạt như sau:

1. Nhận thức chung:

1.1 Nghiên cứu bài học:

         1.1.1 Hình thức Dự giờ học tập đồng nghiệp. Việc dự giờ có thể diễn ra tại trường hoặc cụm trường, chủ yếu theo các chuyên đề được xác định trong kế hoạch năm học. Ngoài ra, việc dự giờ tại trường cũng có thể theo chuyên đề nào đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong trường. Thông thường một giáo viên được đánh giá là vững vàng về chuyên đề nào sẽ được phân công chuẩn bị và thực hiện giờ dạy được coi là "giờ dạy mẫu" của chuyên đề đó.

          Người dự giờ sẽ theo dõi các hoạt động dạy của giáo viên để nhận xét về phương pháp, về việc phân bố thời gian, về các khâu, các bước của giờ dạy so với sách giáo khoa, sách giáo viên và các tài liệu hướng dẫn khác. Người dự giờ cũng chú ý đến các câu hỏi, các lời hướng dẫn của giáo viên, đồ dùng giáo viên sử dụng để xem có gì sai sót, bất hợp lý không. Các ý kiến nhận xét sau giờ học nhằm  mục đích đánh giá, xếp loại GV. (theo http://nghiepvusupham.com/)         

1.1.2 Hình thức Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là hoạt động GV cùng nhau học tập từ thực tế việc học của HS. Ở đó, GV cùng nhau thiết kế kế hoạch bài học, cùng dự giờ, quan sát, suy ngẫm và chia sẻ (tập  trung chủ yếu vào việc học của  HS) bài học. Đồng thời đưa ra những nhận xét về sự tác động của lời giảng, các câu hỏi, các nhiệm vụ học tập mà GV đưa ra,… có ảnh hưởng đến việc học của HS. Trên cơ sở đó, GV được chia sẻ, học tập lẫn nhau, rút kinh nghiệm và điều chỉnh nội dung, PPDH vào bài học hằng ngày một cách hiệu quả. (https://taphuanshcm.wordpress.com/nghien-cuu-bai-hoc/)

1.2 Xây dựng chuyên đề dạy học:

Thay cho việc dạy học đang được thực hiện theo từng bài/tiết trong sách giáo khoa như hiện nay, các tổ/nhóm chuyên môn căn cứ vào chương trình và sách giáo khoa hiện hành, lựa chọn nội 2 dung để xây dựng các chuyên đề dạy học phù hợp với việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong điều kiện thực tế của nhà trường. Trên cơ sở rà soát chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hiện hành và các hoạt động học dự kiến sẽ tổ chức cho học sinh theo phương pháp dạy học tích cực, xác định các năng lực và phẩm chất có thể hình thành cho học sinh trong mỗi chuyên đề đã xây dựng. theo (Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH)

1.3 Các định hướng xây dựng chủ đề dạy học

Chủ đề dạy học được xây dựng theo một trong các định hướng sau đây:

Chủ đề đơn môn: Là các chủ đề được xây dựng bằng cách cấu trúc lại nội dung kiến thức theo môn học trên cơ sở nghiên cứu chương trình SGK hiện hành đảm bảo các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ.

Chủ đề liên môn: Bao gồm các nội dung dạy học gần giống nhau, có liên quan chặt chẽ với nhau (có thể đang trùng nhau) trong các môn học của chương trình hiện hành, biên soạn thành chủ đề liên môn.

Xét nội dung của chủ đề liên môn, điều kiện về đội ngũ giáo viên... để đưa chủ đề liên môn vào kế hoạch dạy học của một môn học nào đó do hiệu trưởng nhà trường/giám đốc trung tâm quyết định (trên cơ sở trao đổi, thống nhất với giáo viên bộ môn liên quan, có sự tương trợ của nhóm/ tổ chuyên môn, Hội đồng bộ môn để không dạy lại nội dung trùng lặp đã tích họp trong chủ đề liên môn).

Chủ đề tích hợp, liên môn: Có nội dung giáo dục liên quan đến các vấn đề thời sự của địa phương, đất nước. Ví dụ: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo;

(Theo http://giaoducthoidai.vn/trao-doi/doi-moi-cong-tac-xay-dung-chu-de-day-hoc-1260973.html)

Trong Công văn chỉ đạo 4612/BGDĐT-GDTrH Bộ chỉ đạo: “Căn cứ chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, lựa chọn các chủ đề, rà soát nội dung các bài học trong sách giáo khoa hiện hành tương ứng với chủ đề đó để sắp xếp lại thành một số bài học tích hợp của từng môn học hoặc liên môn; từ đó, xây dựng kế hoạch giáo dục cho từng môn học, hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường”.

1.4 Dạy học đinh hướng phát triển phẩm chất và năng lực.

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông định hướng hình thành và phát triển 5 phẩm chất, 10 năng lực trong quá trình dạy học. Chương trình cũng đưa ra yêu cầu cần đạt 5 phẩm chất chủ yếu là yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Chương trình cũng hình thành và phát triển cho học sinh những năng lực cốt lõi gồm:

- Những năng lực chung, được tất cả các môn học và hoạt động giáo dục góp phần hình thành, phát triển: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 

- Những năng lực chuyên môn, được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định: năng lực ngôn ngữ, tính toán, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, công nghệ, tin học, thẩm mỹ, thể chất.

1.5. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học chuyển từ dạy học đinh hướng nội dung sang định hướng phát triển các phẩm chất và năng lực.

Trong Công văn chỉ đạo 4612/BGDĐT-GDTrH chỉ đạo: Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

Đối với giáo viên: Tăng cường tập huấn, hướng dẫn giáo viên về hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học;

2. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học chuyên đề Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh”

Các Nhóm môn thực hiện kế hoạch dạy học một bài trong chương trình giáo dục phổ thông theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP Ngày 01 tháng 9 năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo; không nhất thiết phải xây dựng và dạy một chủ đề, việc thực hiện kế hoạch chuyên đề theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH và Công văn 220/SGD-ĐT Quảng Bình, các tổ chuyên môn thực hiện theo kế hoạch các trường. Ở cụm chỉ xây dựng kế hoạch dạy một tiết của bộ môn nhưng xây dựng theo quan điểm dạy học lấy học sinh làm trung tâm, theo mục tiêu Coi việc lĩnh hội nội dung lượng kiến thức là nền tảng và chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học.

Ban chỉ đạo Chuyên môn cụm trường chưa quy định hình thức giáo án. Nhưng bài soạn phải thực hiện các khâu: K1: Bài cũ (hđ Khởi động), K 2: Bài mới (hđ Hình thành kiến thức mới), K 3: Củng cố (hđ vận dụng), K 4 Dặn dò, Bài tập (hđ trải nghiệm, sáng tạo), K5 Kiểm tra (khâu này không thực hiện trong tiết mà thường thực hiện đầu tiết sau và kiểm tra định kỳ).

Khi dự giờ, cần tập trung quan sát hoạt động học của học sinh thông qua việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập với yêu cầu như sau:

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập rõ ràng và phù hợp với khả năng của học sinh, thể hiện ở yêu cầu về sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành khi thực hiện nhiệm vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích thích được hứng thú nhận thức của học sinh; đảm bảo cho tất cả học sinh tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện nhiệm vụ học tập: khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh và có biện pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả; không có học sinh bị "bỏ quên".

- Báo cáo kết quả và thảo luận: hình thức báo cáo phù hợp với nội dung học tập và kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng; khuyến khích cho học sinh trao đổi, thảo luận với nhau về nội dung học tập; xử lí những tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lí.

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những ý kiến thảo luận của học sinh; chính xác hóa các kiến thức mà học sinh đã học được thông qua hoạt động. Mỗi chuyên đề được thực hiện ở nhiều tiết học nên một nhiệm vụ học tập có thể (Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH).

3. Hồ sơ sinh hoạt:

- Biên bản họp phân công giáo viên chủ trì;

- Biên bản thảo luận Nghiên cứu kế hoạch (bài soạn);

- Phiếu dự giờ theo Công văn 2175/SGD-ĐT Quảng Bình;

- Biên bản Nghiên cứu bài học.

 

Nơi nhận:

 - Phòng GD&ĐT (b/c)

 - Ban chỉ đạo;

- Nhóm trưởng các Nhóm môn;

 - Lưu hồ sơ Cụm trường.

TM. BAN CHỈ ĐẠO

CỤM TRƯỞNG

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG THCS ĐỒNG LÊ      

 PHẠM ĐĂNG KHOA                  

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 6621

Lượt truy cập: 406853 lần

Đang online: 8 người