Mô tả tài liệu tải về Công văn 344/BGD ĐT-GDTrH triển khai chương trình GDPT mới(9/19/2019 8:25:10 PM) 3892/BGDĐT-GDTrH(9/19/2019 8:21:41 PM) Công văn Số: 4612/BGDĐT-GDTrH, V/v hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018(9/19/2018 7:15:52 AM) 2919/CT-BGDĐT: Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục (8/28/2018 6:40:41 AM) Chương trinh tổng thể giáo dục phổ thông - Dự thảo 2014(12/14/2016 9:47:36 PM) Công văn Số: 4669/BGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mới(12/7/2016 8:24:41 PM) Công văn Số: 4668/BGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn triển khai mô hình trường học mới(12/7/2016 8:19:52 PM) Phụ lục đính kèm Công văn 6359/BGD ĐT-GDTrH(12/7/2016 8:12:32 PM) Công văn 6359/BGD ĐT-GDTrH ngay 4/2/2015 đánh giá kết quả buoc dau trien khai mo hình THM thcs(12/7/2016 8:07:42 PM) THÔNG TƯ 30/2014/TT-BGD ĐT Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học(8/13/2015 6:59:33 AM)
Chọn trang

Lượt truy cập: 460480 lần

Đang online: 2 người